Kuma, hagyjuk abba a dohányzást, ESZTERGOM I. évfolyam 1896


Őszinte, igaz szívből jövő üdvkivánataink kisérik az új frigyet. Reviczky Győző főszolgabíró elnöklete alatt bizottság alakult, hogy a basaharci Héthársnál a költők és festők által megörökitett Dobozy Mihály s hitvese emlékét megörökítendő, egy obeliszket emeljen.

Az obeliszk költségeit társadalmi úton, közadakozással kivánják összehozni. Ha mi esztergommegyeiek az Kuma valami kép­zőművészeti alkotással akarjuk megörökíteni, akkor itt van első királyunk születési s koronázási helye, ott van a párkányi csata, ott van Dömös, melyek, ha már örökíteni akarunk, mindenesetre fontosabb s kihatóbb történeti pontok, mint Dobozy Mi­hály különben tiszteletre, kegyeletre méltó hisz­torikuma.

Folyó hó 5-én Kuma lett megnyitva a »Torna-Egyesül eU jég­pályája. Hogy tömeges érdeklődés mellett, az ter­mészetes. Lipthay János, Esztergom­vármegye főorvosa február 6-án fogja orvosi pályája negyvenéves évfordulóját megünnepelni.

Egy indiai gepárd természet - Hírek és nézetek - 2020

Negyven év! A ki ily hosszú Kuma tért szentelhetett a szenvedő emberiségnek, az megérdemli hagyjuk abba a dohányzást az ovációt, melyben barátai s tisztelői részesíteni fogják. Roko­nainak s jó barátainak nagy száma volt hivatalos vendégszerető asztalához, kik szeretetüknek, ra­gaszkodásuknak egész özönével halmozták el a derék Kuma. Fogadják részünkről is legőszin­tébb jó kivánatinkat.

Az Esztergom sz. Kiosztatott 47 pár csizma, 25 pár cipő, 16 pár fehérruha; 38 kabát; 18 nadrág és Kuma öltözetre való barchet. A kiosztott ruhanemüek értéke frt 70 krt tesz. A kiadások fedezésere szolgáltak: a nemes város által költségvetésileg ily célra előirányzott frt; a helybeli takarék­pénztár 60 frt 27 kr.

ESZTERGOM I. évfolyam | Könyvtár | Hungaricana

Ezen összeghez járultak : Litsauer Sándor úr gyűjtő ívén: dr. Wanitsek Rezső 1 frt. Weisz Antal 1 frt, Schönbeck Mihály 1 frt, K.

  • Legfontosabb - Hírek és nézetek - Egy indiai gepárd természet - Hírek és nézetek - Kuma indiai gepárd természet - Hírek és nézetek - Hírek és nézetek Miután a Gondwanaland szuperkontinense felbomlott, az India részévé váló rész különösen gyorsan eltér a többi töredéktől.
  • Azt a szolgabírót, aki a hetvenes évek elején vigyázott Devecsernek meg csaknem az egész déli Bakony vidékének a közbiztonságára, Íjártó Dénesnek hívták.
  • Abbahagy Hausza, fordítás, példamondattal, Szótár Magyar-Hausza
  • Hatékony módja az otthoni dohányzásról való leszokásnak
  • Leszokni a dohányzást 5 hónapon belül
  • Lefogy a dohányzásról való leszokás?
  • Ruchelle blavo, hogyan lehet leszokni a dohányzásról
  • Miért nehéz leszokni a dohányzásról

A kegyes adakozóknak ez úton is forró köszönetet mond a szegény gyer­mekek nevében az iskolák igazgatója. Szajk szatmármegyei faluban lakó nem róm. A járási főszolgabíró azonban kötelezte őket —- s köztük egy izr.

Salvar al mundo

Ez utóbbinak föleb­bezésére, az alispán megsemmisítette ezt a ha­tározatot s az alispáni döntést helyben hagyta a megye közig, bizottsága is. De ujabb fölebbezésre a kultuszminiszter azt az elvi jelentőségű döntést hozta, hogy a kanonika vizitációban előforduló ez a kifejezés: »communitas« politikai községet je­lentvén, a községekben földbirtokkal biró bár­mely és hagyjuk abba a dohányzást lakó birtokosok kötelesek a kano­nika vizitációban telkenként megállapított termé­szetbeli hagyjuk abba a dohányzást és tanítói járandóságokat birtokaik arányában kiszolgáltatni, még az esetben is, ha az illető birtokosok zsidók.

Milánóvits Antal esztergomi állami állatorvost I arányi miniszter táv­irati úton állásától felfüggesztette, s a vizsgálati idő tartamára Oberhoffer József komáromi állatorvost nevezte ki helyettesnek. Az a zűr­zavar, kritikus állapot, mely még pár hét előtt is veszélyessé tette az esztergomi Lőrinc utcán való ' járást, hála istennek javarészben megszűnt.

A pár I ház eltemetésével járó út rendben van, s a kis­duna hidról akár fiákkerral is lehet az uj úton végig robogni. A lerombolt házak falroncsai ugyan még kisértenek, de alapos a reményünk, hogy tavaszszal egy szép bazár-épület fogja ezt is fele­désbe hozni. Az esztergomi kereskedö-ifjak önképző köre február 1-én a »Fürdő« vendéglő nagy termében hangversenynyel, szavalatokkal s felolvasással hagyjuk abba hagyjuk abba a dohányzást dohányzást táricestélyt rendez.

Mátray Ernő B. Balassa RáMíltról, a költőről fog Kuma felolvasást tartani. Kezdete 7 miért fáj a mellkas dohányzás után?. Helyárak: kör­szék 1. A tiszta jövedelem Kuma házalap hagyjuk abba a dohányzást leend fordítva. Jegyek előre kaphatók: Brutsy Gyula úrnál és a kör helyiségében, este pedig a pénztárnál. Kívánjuk, hogy a közönség töme­I ges részvéte emelje a műkedvelők törekvését.

ESZTERGOM I. évfolyam | Könyvtár | Hungaricana

A tagok teljes számban jelentek meg. Elnöknek egyhangúlag dr. Okányik Lajost, alelnökök­nek Gabanitz F. A kör elöljáróinak működését és a tagok kötelességeit Bádi András igen sikerült beszédben méltatta. A gyorsan fejlődő egyesület nemcsak szép erkölcsi, de anyagi hasznot is létesített, a mennyiben számadásait fölösleggel zárta be, s ezen összeget a művelődés céljaira fordítja.

Hagyjuk abba a dohányzást d.

Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA

A megnyitási ünnepélyt a nagyvendéglő helyiségében zártkörű táncvigalom követi. Belépti-díj: Személy-jegy 1 korona, család-jegy 2 korona. A vidékről érkező vendégekre a vasúti állomáson kocsik fognak várakozni. Műsor: 1. Hymnusz Köleseitől. Elnöki megnyitó beszéd.

Keresés eredménye

Előadja: Poliakovits Ignác plébános. Bál után. Vig monológ Oláh Györgytői. Előadja: ifj.

Takács Lajos. Czuczor Gergely­től.

Kuma, hagyjuk abba a dohányzást a dohányzásról lemondók megjegyzései

Előadja: Augusztin Kuma. A tűzvész. Bolgár Kálmántól. Előadja: Matusek Lajos, 6. Ezt a kerek erdőt. Előadja: az énekkar. Az őrült.

dohányzás okok a leszokásról

Előadja : Brutsy Károly. A fülemile. Arany Jánostól. Előadja: Palotay Sándor. Szilágyi Erzsébet Tóth Kálmántól.

Kuma, hagyjuk abba a dohányzást leszokni a dohányzásról és a feleség

Előadja: Zibriny József. A légy. Vig mono­lóg Hevesi Józseftől. Előadja: Molnár József.

Kuma, hagyjuk abba a dohányzást prevalin nasodren árak

Legény-Egyesület 11 f. Az egyesület elnöke: dr. Lipthay János, alelnök : dr. Fennállásának ötvenéves jubileumát ünnepli nemsokára a buda­pesti József-műegyetem Nagyszabású ünnepség lesz ez, a melyre az összes külföldi nevezetesebb műegyetemeket s műszaki intézeteket is meghívják.

ESZTERGOM I. évfolyam 1896

A előkészülete­ket már megkezdték. A rendező-bizottság már buzgón hozzá hagyjuk abba a dohányzást fogott a munkához, s arra törekszik, hogy a felolvasó-estély a hatalmas ünnephez méltó legyen. Mint la­punknak irják, Kuma Mihály nagyülési és Lip­csey Lorincz néveri állami anyakönyvvezetök állá­sukról lemondtak. A váci katholikus kör — belátván a népkörök szükséges és fontos voltát, — január 7-én tartott népes közgyűlésén, melyen ugy az egyházi, mint a világi részről előkelő emberek vettek részt, nagy lelkesedéssel elhatá­rozta, hogy Vác két külvárosában népköröket alakit.

Lelkesedéssel fogadta a közgyűlés Csávolszky József kanonok azon javaslatát is, Kuma a körökben egyúttal a nép anyagi érdekei mozdittassanak elő olykőp, hogy őket a szőlők rekonstruálásában hagyjuk abba a dohányzást, a íillokszéra által elpusztított hektár terület ismét virágzóvá tétessék. Ezt anyagilag is előakarja segíteni Csávolszky és pedig olcsó és nagyszabású bankkölcsön által. Hogy ez a mozga­lom milyen lelkesedést keltett, mutatja legjobban az is, hogy egy vagyonos vendéglős házának egy részét díjtalanul a kör céljaira ingyenes üléssel együtt felajánlotta.

Végül a budapesti kath. Aligha nem valami aggszűz 1 Ugyanis a » Thierfreund«­ban, mely az állatvédő-egyesület közlönye, a következő annonce-ot olvassuk : »Egy lehető-nagy kandúrt szeretnék »an kindestatt«- gyerekszámba fölfogadni. A fekete szinüek előnyben részesülnek. Jó Kuma lesz ; kellemes társasága; nyáron fürdőbe megyünk. Ajánlatokat elfogad: v. Opernring 6.