A dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban


Az emberi egészség jobb védelme érdekében a Részes Feleket arra bátorítjuk, hogy a Keretegyezmény és annak jegyzőkönyvei által megkövetelt intézkedéseken túl is léptessenek életbe intézkedéseket, és az ezekben a jogi eszközökben foglaltak ne akadályozzák meg a Feleket abban, hogy olyan szigorúbb követelményeket támasszanak, amelyek összhangban állnak ezek leszokni akar a dohányzásról és megfelelnek a nemzetközi jog előírásainak.

A Keretegyezmény és annak jegyzőkönyvei semmilyen módon sem érintik a Részes Felek jogát, hogy kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat kössenek, ideértve regionális vagy szubregionális megállapodásokat is, olyan kérdésekben, amelyek a Keretegyezmény és annak jegyzőkönyvei szempontjából relevánsak vagy azokat kiegészítik, azzal a feltétellel, hogy ezek a megállapodások összeegyeztethetők a Feleknek a Keretegyezmény és annak jegyzőkönyvei szerinti kötelezettségeivel.

Az érintett Részes Felek ezekről az egyezményekről kötelesek tájékoztatni Felek Konferenciáját a Titkárságon keresztül. Erős politikai elkötelezettség szükséges átfogó multiszektoriális intézkedések és összehangolt válaszok kidolgozásához és támogatásához a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban, regionális és nemzetközi szinten, tekintetbe véve az alábbiakat: intézkedésekre van szükség az embereknek a dohányfüst-expozíciótól történő megóvása érdekében; intézkedésekre van szükség a mindenfajta dohánytermék fogyasztása megkezdésének a megelőzése, abbahagyásának elősegítése és támogatása, és a fogyasztás csökkentése érdekében; intézkedésekre van szükség annak a támogatására, hogy az őslakos személyek és közösségek részt vegyenek olyan dohányzás visszaszorítási programok kidolgozásában, megvalósításában és értékelésében, a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban társadalmilag és kulturálisan megfelelnek a szükségleteiknek és perspektíváiknak; és intézkedésekre van szükség a nem-specifikus kockázatok figyelembe vétele érdekében a dohányzás visszaszorítási stratégiák kidolgozása során.

A Keretegyezmény fontos részét képezi a nemzetközi együttműködés, különösen a technológia- és ismeretátadás, a pénzügyi segítségnyújtás és a vonatkozó szakértelem rendelkezésre bocsátása az eredményes dohányzás visszaszorítási programok létrehozásához és megvalósításához, figyelembe véve a helyi kultúrát, valamint a társadalmi, gazdasági, politikai és jogi tényezőket.

Az összes dohánytermék fogyasztásának a csökkentését célzó átfogó multiszektoriális intézkedések és válaszok nemzeti, regionális és globális szinten sarkalatosan fontosak a dohányfogyasztás és a dohányfüst-expozíció által okozott betegségek előfordulási gyakoriságának, a korai rokkantságnak és a mortalitásnak a megelőzése érdekében, összhangban a népegészségügyi alapelvekkel. A Részes Felek által saját joghatóságuk keretében meghatározott felelősséggel kapcsolatos kérdések fontos részét képezik az átfogó dohányzás-ellenőrzésnek.

A fenntartható fejlődés nemzeti szinten kidolgozott stratégiáinak összefüggés-rendszerében fel kell ismerni és kezelni kell a technikai és pénzügyi segítségnyújtás jelentőségét azon dohánytermelőknek és az általuk foglalkoztatott munkásoknak gazdasági áttérése segítésének a céljából, akiknek a megélhetését súlyosan veszélyeztetik a dohányzás-visszaszorítási programok a Részes Felek közül azokban, amelyek fejlődő országok és amelyek átalakuló gazdasággal rendelkeznek.

A civil társadalom megfelelő részvétele sarkalatos a Keretegyezmény és jegyzőkönyvei célkitűzésének az elérése szempontjából. A Részes Felek átfogó dohányzás-visszaszorítási stratégiákat, terveket és programokat dolgoznak ki, valósítanak meg, rendszeresen felfrissítik és felülvizsgálják azokat, a Keretegyezménnyel és azokkal a jegyzőkönyvekkel összhangban, amelyeknek az adott Fél részese.

A dohányzás visszaszorításával kapcsolatos népegészségügyi politikájuk meghatározása és megvalósítása során a Részes Felek fellépnek azért, hogy ezeket a politikákat megvédjék a dohányipar kereskedelmi és egyéb anyagi érdekeltségeivel szemben, belső jogukkal összhangban. A Felek együttműködnek a javasolt intézkedések, eljárások és irányelvek megfogalmazásában a Keretegyezmény és annak azon jegyzőkönyvei végrehajtása érdekében, amelyeknek részesei.

Navigációs menü

A Felek együttműködnek, értelemszerűen, illetékes nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel és más testületekkel, hogy megvalósítsák a Keretegyezmény célját és annak azon jegyzőkönyveit, amelyeknek részesei. A Felek a rendelkezésükre álló eszközök és erőforrások adta kereteken belül együttműködnek a Keretegyezmény eredményes alkalmazásához szükséges pénzügyi források megteremtése érdekében, kétoldalú és sokoldalú forrásteremtési mechanizmusok révén. A Felek elismerik, hogy az ár- és adóintézkedések hatásos és fontos eszközei a dohányfogyasztás csökkentésének a lakosság különféle szegmenseiben, különösen a fiatalok körében.

A Részes Felek a dohánytermékek adóztatási mértékét és a dohányfogyasztás tendenciáit belefoglalják a Felek Konferenciája számára készített rendszeres jelentéseikbe, a A Részes Felek a Az intézkedéseknek és politikáknak magukba kell foglalniuk a A Felek Konferenciája megfelelő irányelveket javasol e cikkek rendelkezéseinek alkalmazásához.

A Részes Felek elismerik, hogy tudományos bizonyítékok egyértelműen igazolják azt, hogy a dohányfüstnek való kitettség halált, betegséget és rokkantságot okoz. Minden Részes Fél, amennyiben az a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban nemzeti hatóságok azt jóváhagyják, hatékony jogalkotói, végrehajtói és igazgatási vagy egyéb intézkedéseket hoz és foganatosít ezeknek a teszteléseknek és méréseknek, illetve ennek a szabályozásnak a vonatkozásában.

A Részes Felek továbbá hatékony intézkedéseket hoznak és foganatosítanak a dohánytermékek toxikus összetevőire és az általuk termelt kibocsátásokra vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala érdekében. A Részes Felek, a Keretegyezménynek az adott Félre vonatkozó hatályosulását követő három éven belül, hatékony intézkedéseket hoznak és foganatosítanak annak biztosítására, hogy a a dohánytermék csomagolása és címkézése ne reklámozzon egy dohányterméket olyan eszközzel, amely valótlan, félrevezető, megtévesztő, vagy amely alkalmas a termék jellemzőire, egészségi hatásaira, veszélyeire vagy kibocsátásaira vonatkozó téves benyomás keltésére, ideértve minden olyan fogalmat, leírást, védjegyet, figuratív vagy egyéb jelzést, amely közvetlenül vagy közvetetten azt a hamis benyomást kelti, hogy egy adott dohánytermék kevésbé káros, mint más dohánytermékek.

Ezek között szerepelhetnek olyan kifejezések, mint "alacsony kátránytartalmú low tar ", "könnyű light ", "ultra könnyű ultra light ", "enyhe mild ", és b a dohánytermékek minden csomagolási egységén és dobozán, és a termékek minden külső csomagolásán és címkéjén szerepeljen a dohányfogyasztás káros hatásait tartalmazó egészségi figyelmeztetés, amely más megfelelő üzenetet is tartalmazhat.

A Részes Felek előírják, hogy az ennek a cikknek az 1. E cikk alkalmazásában a "külső csomagolás és címkézés" fogalom a dohánytermékek tekintetében vonatkozik a termék kiskereskedelmi forgalomba hozatalánál használt minden csomagolásra és címkézésre.

Abbahagytam a dohányzást, milyen következményekkel jár mi lesz a dohányzás

E célból a Részes Felek hatékony jogalkotói, végrehajtói, igazgatási vagy más intézkedéseket hoznak és foganatosítanak azért, hogy elősegítsék a a széleskörű hozzáférést a dohányfogyasztás és a dohányfüst-expozíció egészségi kockázataival, köztük az addiktív jellemzőkkel foglalkozó hatásos és átfogó oktatási és lakossági figyelem-felkeltési programokhoz, b a lakossági tudatosságot a dohányfogyasztás és a dohányfüst-expozíció egészségi kockázatairól, továbbá a dohányfogyasztás abbahagyásának és a dohánymentes életmódnak az előnyeiről, a A Részes Felek felismerik, hogy a reklámozás, promóció és szponzorálás teljes betiltása csökkentené a dohánytermékek fogyasztását.

A Részes Felek, alkotmányukkal vagy alkotmányos alapelveikkel összhangban, belekezdenek az összes dohányreklámozás, -promóció és szponzorálás teljes betiltásába. Ebbe beletartozik, a jogi környezet és az adott Részes Fél számára rendelkezésre álló technikai eszközöktől függően, a saját felségterületéről kiinduló, határokon átnyúló reklámozás, promóció és szponzorálás átfogó betiltása.

Az a Részes Fél, amely alkotmánya vagy alkotmányos alapelvei következtében nincsen abban a helyzetben, hogy teljes tilalmat vezessen be, korlátozásokat alkalmaz minden dohányreklámozásra, -promócióra és szponzorálásra.

Ebbe beletartozik, a jogi környezet és az adott Részes Fél számára rendelkezésre álló technikai eszközöktől függően, a saját felségterületéről kiinduló, határokon átnyúló hatással rendelkező reklámozás, promóció és szponzorálás korlátozása vagy átfogó betiltása. A Részes Felek, minimumként és alkotmányukkal vagy alkotmányos alapelveikkel összhangban: a megtiltanak minden olyan dohányreklámozást, promóciót és szponzorálást, amely dohányterméket olyan eszközzel népszerűsít, amely valótlan, félrevezető vagy megtévesztő, vagy amely alkalmas a termék jellemzőire, egészségi hatásaira, veszélyeire vagy kibocsátásaira vonatkozó téves benyomás keltésére, fejfájás kilépés után előírják, hogy egészségi vagy egyéb megfelelő figyelmeztetések vagy üzenetek kísérjenek minden dohányreklámot, és értelemszerűen, promóciót és szponzorálást; c korlátozzák azoknak a közvetlen és közvetett ösztönzőknek az alkalmazását, amelyek a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban vásárlására ösztönzik a lakosságot; d megkövetelik, amennyiben nincsen teljes tiltás, hogy a dohányipar az illetékes kormányzati hatóságok számára közölje a még be nem betiltott reklámozásra a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban szponzorálásra fordított kiadásokat.

E hatóságok belátásuk szerint ezeket az adatokat, a belső jogrendtől függően, hozzáférhetővé tehetik a lakosság és a Felek Konferenciája számára, a A Részes Felek a 4. A Részes Felek együttműködnek a határokon átnyúló reklámozás felszámolásának megkönnyítéséhez szükséges technológiák és egyéb eszközök kidolgozásában. Azoknak a Részes Feleknek, amelyek tiltják a dohányreklámozás, promóció és szponzorálás bizonyos formáit, szuverén joguk betiltani a határokon átnyúló dohányreklám, promóció és szponzorálás ezen formáinak felségterületükre történő belépését, és ugyanolyan büntetéseket kiszabni, mint a saját felségterületükről eredő, hazai reklámozásra, promócióra és szponzorálásra belső jogrendjükkel összhangban alkalmazandó büntetések.

Ez a bekezdés nem támogat vagy helyesel semmilyen konkrét büntetést. A Részes Felek megfontolják egy olyan célirányos intézkedéseket tartalmazó jegyzőkönyv kidolgozását, amelyek nemzetközi együttműködést írnak elő a határokon átnyúló reklámozás, promóció és szponzorálás teljes betiltása érdekében. A Részes Felek tudományos bizonyítékokra és a legjobb gyakorlatra alapuló, célirányos, átfogó és integrált irányelveket dolgoznak ki, figyelembe véve a nemzeti körülményeiket és prioritásaikat, valamint hatékony intézkedéseket hoznak a dohányhasználat abbahagyásának az elősegítésére és a dohányfüggőség megfelelő kezelésének a biztosítására.

Ebből a célból a Részes Felek erőfeszítéseket tesznek, hogy a hatékony programokat dolgozzanak ki és valósítsanak meg a dohányhasználat abbahagyásának elősegítésére olyan helyeken, mint oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, munkahelyek és a sportolás színterein; b beépítsék a dohányfüggőség diagnosztizálását és kezelését, valamint a dohányhasználat abbahagyását segítő tanácsadó szolgálatokat nemzeti egészségügyi és oktatási programjaikba, terveikbe és stratégiáikba, értelemszerűen, az egészségügyi dolgozók, közösségi dolgozók és szociális munkások részvételével; c létrehozzanak az egészségügyi ellátó intézményekben és rehabilitációs központokban a dohányfüggőséggel kapcsolatos diagnosztizálási, tanácsadási, megelőzési és kezelési programokat; d működjenek a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban más Részes Felekkel a dohányfüggőség kezeléséhez való hozzáférhetőség és megfizethetőség megkönnyítése érdekében, ideértve gyógyszerkészítményeket is, a Ezek a termékek és összetevőik magukba foglalhatnak gyógyszereket, a gyógyszerek beadásához szükséges termékeket és diagnosztikumokat, értelemszerűen.

A Részes Felek elismerik, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelme valamennyi formájának a felszámolása, ideértve a csempészetet, tiltott gyártást és a hamisítást, továbbá a vonatkozó belső jogszabályok kidolgozása és alkalmazása, a szubregionális, regionális és globális megállapodásokon túl, a dohányzás visszaszorításának lényeges elemei.

A Részes Felek hatékony jogalkotói, végrehajtói, igazgatási vagy más intézkedéseket hoznak és foganatosítanak annak a a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban, hogy a dohánytermékek minden csomagolási egysége vagy doboza, és a termékek minden külső csomagolása meg legyen jelölve úgy, hogy segítse a Részes Felet a dohánytermék eredetének a megállapításában, továbbá a belső joggal és a vonatkozó kétoldalú vagy többoldalú egyezményekkel összhangban, segítse a Részes Felet az eltérési pont meghatározásában, valamint a dohánytermék mozgásának és jogi helyzetének a figyelemmel kísérésében, dokumentálásában és ellenőrzésében.

Ezen felül a Részes Felek megkövetelik, hogy a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi felhasználásra szánt, belső piacukon árusított dohánytermékek csomagolási egységein és dobozain szerepeljen a következő közlemény: "A termék kizárólag [beírandó az ország, az országnál kisebb, regionális vagy szövetségi egység, ahol a terméket piacra akarják vinni] árusítható.

A Részes Felek megkövetelik, hogy az e cikk 2.

Kapcsolatteremtő felület a koronavírus leküzdésének érdekében

Az a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban cikk 4. A Részes Felek elősegítik, értelemszerűen és a belső joggal összhangban, az országos szervek, valamint az érintett regionális és nemzetközi kormányközi szervezetek közötti együttműködést a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban nyomozati, vádemelési és bírósági eljárási vonatkozásban a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolása érdekében.

Különös hangsúlyt fektetnek a regionális és szubregionális szintű együttműködésre a dohánytermékek tiltott kereskedelme elleni harcban. A Részes Felek erőfeszítéseket tesznek további intézkedések elfogadására és foganatosítására, ideértve az engedélyezést, ahol az helyénvaló, a dohánytermékek gyártásának és terjesztésének ellenőrzése vagy szabályozása érdekében, a tiltott kereskedelem megelőzése céljából.

A Részes Felek hatékony jogalkotói, végrehajtói, igazgatási vagy más intézkedéseket hoznak és foganatosítanak a megfelelő kormányzati szinten a dohánytermékeknek olyan személyek részére történő értékesítése megtiltására, akik a belső jogszabályok, nemzeti jogszabályok értelmében, kiskorúak, vagy tizennyolc év alattiak.

Ezek az intézkedések magukba foglalhatják a következőket: annak megkövetelését, hogy minden dohánytermék-árus helyezzen ki világos és szembeötlő jelzést az értékesítési helyen belül a kiskorúaknak történő értékesítés tilalmáról, és hogy kétség esetén kérjen fel minden dohánytermék-vásárlót annak a megfelelő igazolására, hogy elérte a jogi nagykorúságot, továbbá a dohánytermékek minden olyan módon történő árusításának betiltását, amellyel e termékek közvetlenül hozzáférhetők, például az üzletek polcain; édességek, rágcsálnivalók, játékok és bármely más tárgy dohánytermékek formájában történő gyártásának betiltását, amelyek vonzóak a kiskorúak számára; és annak a biztosítását, hogy a joghatóságuk alá tartozó dohányárusító automaták ne legyenek hozzáférhetők kiskorúak számára, és ne segítsék elő a dohánytermékek eladását kiskorúak részére.

A Részes Felek megtiltják ingyenes dohánytermékek terjesztését a lakosság, különösképpen a fiatalkorúak számára, vagy e tiltást elősegítik. A Részes Felek erőfeszítéseket tesznek a cigaretta szálankénti vagy kis csomagolásonkénti értékesítésének a betiltására, amely fokozza e termékek megfizethetőségét a kiskorúak számára.

A Felek elismerik, hogy a dohánytermékek kiskorúak részére történő értékesítését megakadályozó intézkedések hatékonyságának a fokozása érdekében ezeket az intézkedéseket, ahol az helytálló, a Keretegyezmény egyéb rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. A Keretegyezmény aláírásakor, ratifikálásakor, elfogadásakor, jóváhagyásakor vagy ahhoz csatlakozáskor, vagy azt követően bármikor a Részes Felek jelezhetik, kötelező erejű írásos nyilatkozatban, elkötelezettségüket dohányárusító automaták bevezetésének megtiltására joghatóságukon belül, vagy értelemszerűen, a dohányárusító automaták teljes betiltására.

dohányzás és edzés? - Szenvedélyek #2

Az e cikk értelmében tett nyilatkozatot a Letéteményes a Keretegyezményben részes valamennyi Félnek eljuttatja. A Részes Felek hatékony jogalkotói, végrehajtói, igazgatási vagy más, büntetéseket is tartalmazó intézkedéseket hoznak és foganatosítanak az értékesítők és a terjesztők ellen azért, hogy biztosítsák az ennek a cikknek az A Részes Felek hatékony jogalkotói, végrehajtói, igazgatási vagy más intézkedéseket hoznak és foganatosítanak a dohánytermékeknek a belső jog, nemzeti jog szerint kiskorúak, vagy tizennyolc év a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban általi értékesítése megtiltására.

A dohányzás visszaszorítása céljából a Részes Felek fontolóra veszik jogalkotói intézkedések meghozatalát vagy meglévő törvényeik támogatását, ahol szükséges, hogy azok foglalkozzanak a büntetőjogi és polgári felelősség kérdésével, beleértve értelemszerűen a kártalanítást is. A Részes Felek együttműködnek egymással az információk cseréje terén a Felek Konferenciájának bevonásával a A Részes Felek, értelemszerűen és kölcsönös megállapodás szerint, a belső jog, politikák, jogi gyakorlat és alkalmazandó meglévő szerződéses körülmények korlátain belül, segítséget nyújtanak egymásnak a A dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban összhangban álló polgári és büntetőjogi felelősségre vonatkozó jogi eljárásokban.

A Keretegyezmény semmilyen módon nem érinti vagy korlátozza a Részes Felek egymás bíróságaihoz való fordulásához fűződő jogát, ha ilyen jogok léteznek. A Felek Konferenciája fontolóra veheti, ha lehetséges, korai stádiumban, hogy számba veszi az illetékes nemzetközi fórumokon zajló munkát, a felelősséggel kapcsolatos kérdéseket, ideértve e kérdések megfelelő nemzetközi megközelítéseit és megfelelő eszközöket a Részes Feleknek a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban történő támogatására jogalkotói és egyéb tevékenységeikben, e cikk rendelkezéseivel összhangban.

A Részes Felek vállalják, hogy fejlesztik és elősegítik a nemzeti kutatást, és koordinálják a kutatási programokat regionális és nemzetközi szinteken a dohányzás visszaszorításának terén. E célból a Részes Felek kezdeményezik kutatás és tudományos értékelések lefolytatását, és abban együttműködnek, közvetlenül vagy illetékes nemzetközi és regionális kormányközi szervezeteken és más testületeken keresztül, és ezáltal elősegítik és bátorítják azt a kutatást, amely a dohányfogyasztás és a dohányfüst-expozíció meghatározó tényezőivel és következményeivel, illetve az alternatív termények meghatározásával foglalkozik; elősegítik és erősítik, illetékes nemzetközi és regionális kormányközi szervezetek és más testületek támogatásával, mindazok képzését és támogatását, akik a dohányzás visszaszorításával kapcsolatos tevékenységeket folytatnak, ideértve a kutatást, megvalósítást és értékelést.

A Részes Felek programokat hoznak létre, értelemszerűen, a dohányfogyasztás és a dohányfüst-expozíció nagyságrendjének, mintáinak, meghatározó tényezőinek és következményeinek országos, regionális és globális felderítésére.

E célból a Részes Felek a lehetséges mértékig beépítik a dohányzás-felügyeleti programokat a nemzeti, regionális és globális egészségügyi felügyeleti programokba, hogy az adatok összehasonlíthatók és elemezhetőek legyenek, értelemszerűen, regionális vagy globális szinteken. A Részes Felek felismerik a nemzetközi és regionális kormányközi szervezetektől és egyéb testületektől származó pénzügyi és technikai segítség jelentőségét.

A Részes Felek erőfeszítéseket tesznek arra, hogy fokozatosan létrehozzák a dohányfogyasztás és a kapcsolódó társadalmi, gazdasági és egészségi indikátorok országos epidemiológiai felügyeleti rendszerét; együttműködjenek illetékes nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel és egyéb testületekkel, köztük kormányzati és nem-kormányzati szervezetekkel 3 hónapig leszokni a dohányzásról dohányzás regionális és globális felügyelete és a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban ennek a cikknek a 3.

A Részes Felek, a belső jogtól függően, előmozdítják és megkönnyítik a nyilvánosan rendelkezésre álló tudományos, műszaki, társadalmi-gazdasági, kereskedelmi és jogi információk, továbbá a dohányipar ügyeskedéseire és a dohánytermesztésre vonatkozó információk cseréjét, amely e Keretegyezmény szempontjából releváns, és ennek során figyelembe veszik a fejlődő állam és az átmeneti gazdasággal rendelkező Részes Felek speciális igényeit, és foglalkoznak azokkal.

A Részes Felek erőfeszítéseket tesznek, hogy fokozatosan létrehozzanak és fenntartsanak egy naprakész adatbázist a dohányzás visszaszorítására vonatkozó jogszabályokból és rendelkezésekből, és értelemszerűen, azok alkalmazására vonatkozó információkból, továbbá a vonatkozó jogalkalmazásról, és együttműködjenek az országos, regionális és globális dohányzás-visszaszorítást célzó programok kidolgozásában; fokozatosan létrehozzanak és fenntartsanak naprakész adatokat a nemzeti figyelő programokból ennek a cikknek a 3.

A Részes Feleknek együtt kell működniük regionális és nemzetközi kormányközi szervezetekben, pénzügyi és fejlesztési intézményekben, amelyeknek tagjai, hogy elősegítsék és ösztönözzék technikai és pénzügyi források biztosítását a Titkárság számára, hogy az segíthesse a fejlődő állam és az átmeneti gazdasággal rendelkező Részes Feleket a kutatással, felügyelettel és információcserével kapcsolatos kötelezettségeik teljesítésében.

A Részes Felek a Titkárságon keresztül időszakos jelentéseket nyújtanak be a Felek Konferenciájának e Keretegyezmény alkalmazásáról, amelyeknek tartalmazniuk kell az alábbiakat: a Keretegyezmény alkalmazása érdekében meghozott jogalkotói, végrehajtási, igazgatási és egyéb intézkedésekre vonatkozó információkat; a Keretegyezmény alkalmazása során felmerült akadályokra vagy gátló tényezőkre, és az ezek leküzdésére hozott intézkedésekre vonatkozó információkat, értelemszerűen; a dohányzás-visszaszorítási tevékenységekre rendelkezésre bocsátott vagy kapott pénzügyi és technikai segítségre vonatkozó információkat, értelemszerűen, felügyeletre és kutatásra vonatkozó információkat, a A Részes Felek jelentéseinek gyakoriságát és formátumát a Felek Konferenciája határozza meg.

A Részes Felek első jelentésüket attól az időponttól számított két éven belül nyújtják be, amikor a Keretegyezmény az adott Részes Fél esetében hatályba lépett.

A Felek Konferenciája, a A Keretegyezmény szerinti beszámolás és információcsere az adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó belső jognak van alávetve. A Részes Felek kölcsönös megállapodás szerint védenek minden bizalmas információt, amelyet kicserélnek.

A Részes Felek közvetlenül vagy az illetékes nemzetközi testületeken keresztül együttműködnek azért, hogy erősítsék a Keretegyezményből eredő kötelezettségeik teljesítésére irányuló képességeiket, tekintetbe véve a fejlődő állam Feleket és az átmeneti gazdasággal rendelkező Feleket is. A Részes Felek Konferenciája a Megalakul a Felek Konferenciája. A Konferencia első ülését az Egészségügyi Világszervezet hívja össze legkésőbb a Keretegyezmény hatályba lépésétől számított egy év múlva.

a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban érzékenyen le akarok lépni a dohányzásról

A Konferencia azt követő rendes üléseinek helyét és idejét a Konferencia az első ülésén határozza meg. A Felek Konferenciájának rendkívüli üléseire bármikor sor kerülhet, amikor a Konferencia azt szükségesnek tartja, vagy bármely Részes Fél írásbeli kérésére, azzal a feltétellel, hogy a Feleknek legalább egyharmada azt támogatja az azt követő hat hónapon belül, hogy ezt a kérést a Keretegyezmény Titkársága nekik eljuttatta.

A Felek Konferenciája első ülésén konszenzussal elfogadja az Eljárási Szabályait.

A Felelős Játékszervezés kutatás két párhuzamos mintán online és offline zajlott a 15 éves és idősebb magyarországi lakosság részvételével Mindkét mintán válaszadó elérése volt a cél, az eredményeket pedig súlyoztuk, hogy azok reprezentatívak legyenek a 15 éves és idősebb magyar lakosságra. A túlzott szerencsejátékban érintettek A lakosságot szerencsejáték-függőség alapján csoportokba rendező PGSI indexet figyelembe véve a szerencsejáték-függők aránya 4 százalék a 15 éves és idősebb lakosságon belül. A kutatási eredmények szerint a függők leginkább év közötti férfiak, akik alapfokú végzettséggel rendelkeznek, leginkább községekben laknak, és rosszak az anyagi körülményeik.

A Felek Konferenciája konszenzussal elfogadja a saját magára vonatkozó, továbbá az általa létrehozandó alárendelt testületek finanszírozását vezérlő pénzügyi szabályokat, valamint a Titkárság működését vezérlő pénzügyi rendelkezéseket. Minden rendes ülésén elfogadja a közvetkező rendes ülésig tartó időszak költségvetését.

A Felek Konferenciája rendszeresen felülvizsgálja a Keretegyezmény végrehajtását, és meghozza az annak hatékony végrehajtása elősegítéséhez szükséges döntéseket, és elfogadhat jegyzőkönyveket, mellékleteket és módosításokat a Keretegyezményhez összhangban a Ennek érdekében, a Konferencia: elősegíti és megkönnyíti az információk cseréjét a A Felek Konferenciája meghatározza az eljárásaiban megfigyelői státuszban történő részvétel feltételeit.

A Felek Konferenciája állandó titkárságot jelöl ki és intézkedik annak működéséről. A Felek Konferenciája törekszik arra, hogy ezt első ülésén megtegye.

Függőségekről cikkek

Az állandó titkárság kijelölése és létrehozása megtörténtéig a Keretegyezmény szerinti titkársági feladatokat az Egészségügyi Világszervezet biztosítja. A Részes Felek felismerik azt a fontos szerepet, amelyet a pénzügyi források betöltenek a Keretegyezmény célkitűzésének az elérésében.

A Részes Felek pénzügyi támogatást nyújtanak a Keretegyezmény célkitűzésének elérését szolgáló nemzeti tevékenységeik tekintetében, összhangban nemzeti stratégiáikkal, terveikkel és programjaikkal. A Részes Felek elősegítik, értelemszerűen, a kétoldalú, regionális, szubregionális és egyéb multilaterális csatornák igénybe vételét források biztosítása céljából a fejlődő ország Felek és átmeneti gazdaságú Felek multiszektoriális, átfogó dohányzás visszaszorítási programjainak fejlesztéséhez és megerősítéséhez.

Ennek megfelelően a dohánytermesztés gazdaságilag életképes alternatíváival, ideértve a termény-diverzifikációt is, a fenntartható a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban országosan kidolgozott stratégiáinak összefüggés-rendszerében kell kezelni és támogatni. Az érintett regionális és nemzetközi kormányközi szervezetekben, valamint pénzügyi és fejlesztési szervezetekben képviselt Részes Feleknek ösztönözniük kell ezeket az intézményeket arra, hogy nyújtsanak technikai és pénzügyi segítséget a fejlődő állam Feleknek és az átmeneti gazdasággal rendelkező Feleknek, hogy segítsék ezeket a Keretegyezmény füst leszokni együtt milyen év dalát kötelezettségeik teljesítésében, az e szervezetekben való részvétel jogának a korlátozása nélkül.

Amennyiben két vagy több Fél között vita merülne fel a Keretegyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében, az érintett Felek megkísérlik diplomáciai csatornákon a vitás kérdést tárgyalással vagy választásuk szerinti bármely más békés eszközzel rendezni, ideértve egy harmadik fél jószolgálatát, közvetítését vagy békéltetését.

Amennyiben sem tárgyalásos úton, sem jószolgálattal vagy közvetítéssel nem sikerül megállapodni, ez nem menti fel a vitában érintett feleket az alól a kötelezettség alól, hogy továbbra is próbálják rendezni azt.

a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban Ma leszoktam a dohányzásról

A Keretegyezmény ratifikálása, elfogadása, jóváhagyása, hivatalos megerősítése vagy az ahhoz való csatlakozás esetén, vagy az után bármikor, egy állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet a Letéteményesnek írásban bejelentheti, hogy e cikk 1. E cikk rendelkezései vonatkoznak -a felek között megkötött minden jegyzőkönyv tekintetében- a jegyzőkönyvre, kivéve, ha a jegyzőkönyv másként rendelkezik.

Bármely Részes Fél javaslatot tehet e Keretegyezmény módosítására. Ezeket a módosításokat a Felek Konferenciája vitatja meg. A Keretegyezmény módosításait a Felek Konferenciájának kell elfogadnia.

A Keretegyezmény bármely javasolt módosításának szövegét a Titkárságnak legalább hat hónappal az előtt az ülés előtt kell a Részes Felek részére eljuttatni, amelyen a módosítást elfogadásra javasolják. A Titkárság ugyancsak eljuttatja a javasolt módosításokat a Keretegyezmény aláíró felei számára, és tájékoztatásra a Letéteményes számára.

A Részes Felek minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy konszenzussal állapodjanak meg a Keretegyezmény minden javasolt módosításában. Ha a konszenzusra irányuló minden erőfeszítés kimerült, és nincs egyetértés, a módosítást végső megoldásként az ülésen jelen lévő és szavazati joggal rendelkező Felek háromnegyedes többségi szavazatával kell elfogadni.

E cikk alkalmazásában a jelen lévő és szavazati joggal rendelkező Részes Fél a jelen lévő és igenlő vagy tagadó szavazatot leadó Részes Felet jelenti. Az elfogadott módosítást a Titkárság eljuttatja a Letéteményeshez, aki azután körözi azt a Részes Felek között elfogadás céljából.

Az elfogadási okmányt a módosítás tekintetében letétbe kell helyezni a Letéteményesnél.

a dohányzás leküzdésének módjai a különféle országokban miért vágyakozik a dohányzásra?

Az e cikk 3. A módosítás minden más Részes Fél tekintetében az azt követő kilencvenedik napon lép hatályba, amely napon az adott Fél letétbe helyezi a Letéteményesnél a szóban forgó módosításra vonatkozó elfogadási okmányt.

A Keretegyezmény mellékleteit és módosításait a A Keretegyezmény mellékletei annak szerves részét képezik, és kifejezett ellenkező rendelkezés hiányában, a Keretegyezményre történő utalás egyidejűleg annak bármely mellékletére történő utalást is jelent. A mellékleteket eljárási, tudományos, technikai vagy igazgatási ügyekre vonatkozó listákra, nyomtatványokra és egyéb leíró anyagokra kell korlátozni.