Hagyja abba a füstöt és esküdjön, Kövér László cikkek - Privátbankáladacsaszar.hu


Öröklött koronát visel vagy uralkodó jelvényei csak olyan minőségüek-e, minőket a papirkereskedőnél néhány fillérért vehet az ember?

Balga kérdés. Mintha nem volna mindegy, milyen anyagból van egy asszony kormánypálczája, csak gyakorolni tudja hatalmát. Ez pedig határozottan érthet hozzá! A nő, ki fölött Vanderbilt Félix ily módon elmélkedett, a bécsi hagyja abba a füstöt és esküdjön jégpályájának legfeltünőbb jelensége volt. Magas, karcsu alakja, melyhez angol szabásu, szorosan testhez álló zöld bársonyruha simult, majd úgy siklott tova a sima tükrön, mint egy smaragdzöld kigyó, majd kaczéran, ledéren himbálódzott rajta, mint valami pompás keleti virág, mit a szél karjaiban ringat.

Mozdulataiban nyoma sem volt a ruganyosság ama negélyezésének, melylyel középszerű korcsolyázók bizonytalanságukat leplezni szokták, sőt inkább, néha úgy látszott, mintha teljes elbágyadás venne rajta erőt és karjait lecsüggesztve lebegett tovább, izgató kecscsel, bámulatos biztossággal.

Nógrád. 1969. december (25. évfolyam. 279-302. szám)

A szép asszony szőrmekucsmát viselt, mely alatt vörösded szőke haja nem volt az uralkodó divat szerint magasra feltűzve, hanem fürtökben szállongta körül kis formás fejét, melynek méltóságteljes tartása összhangzott a nemes arcz előkelő hidegségével. Előbb társ nélkül kerülte meg többször a pályát, kimondhatlanul bájos tagadó fejmozdulattal utasítva vissza a sok férfikezet, mely vezetésére ajánlkozott, olykor pár enyelgő szót váltva ismerőseivel vagy pedig gúnyos mosolyra vonva ajkát egy-egy termetes szépség láttára, kit lihegve remorkirozott elömlő bájainak szemléletébe merült lovagja.

Azonban utoljára természetesen még sem maradt egyedül. Társául szegődött egy hatalmas, széles vállu férfi, ki tán még nálánál is feltünőbb jelenség volt.

hagyja abba a füstöt és esküdjön

Egy herkulesi alak, a belvederi Apolló büszkén hordott szép fejével. Nyilván őt várta a szép hölgy, mert könnyed mosolylyal fogadta és hideg arcza egy perczre egészen ellágyult, midőn kéz a kézben, önfeledten siklottak tovább a ragyogó jégen. A mint Vanderbilt hagyja abba a füstöt és esküdjön férfit megpillantá, arczát az öröm és meglepetés pírja futotta el.

Egy gyors lépést tett előre, mintha meg akarná szólítani, azonban látva, hogy a másik nem néz se jobbra, se balra, hanem teljesen el van társnője szemléletébe merülve, összeszorította ajkait és elkomorodva visszalépett.

Majd tekintete, mely állhatatosan követte őket, már másodizben találkozott a szép asszonyéval. Tán Vanderbilt a keleti napsugártól szinte bronzszínűvé égetett, éles vonásu arcza lepte meg a szép idegent vagy sötét, sajátságosan delejes szemei fejeztek ki többet, mint amennyit el akart árulni? Elég az hozzá, előbb csodálkozva nézett reá, majd daczosan vetve föl ajkát, még szorosabban simult kisérőjéhez, ki csakhamar magával ragadta a korcsolyázók élénk, színgazdag tömege közé.

Épen elmenőben voltam, utálom ezeket az estélyeket.

hagyja abba a füstöt és esküdjön

Akkor jelentették be őket. Afféle furcsa, tatárhangzásu nevök van.

hagyja abba a füstöt és esküdjön leszokni a dohányzásról, hogy ne gyógyuljon vissza

S mily szépen hordja a fejét, akár egy félisten! Magát Sir Henry - folytatá egy gúnyos oldalpillantással a vézna uracsra - persze a két ujja között morzsolhatná szét.

Nógrád. december ( évfolyam. szám) | Könyvtár | Hungaricana

Csak inkább tudnám, hol találkoztam vele! Olyan ismerősnek látszik. Vanderbilt lélekvesztett figyelemmel hallgatta e beszélgetést és arcza előbb határtalan meglepetést, majd valóságos ijedelmet árult el. Ugyanekkor újra elsuhant mellette a feltünő pár. A férfi még mindig kezénél fogva vezette az asszonyt és sóvár, égő szemeit arczán, alakján végig jártatva, minden mozdulatát lesve, kivüle nyilván semmit se látott.

  • A tengerszemu hölgy: text - IntraText CT
  • Az asszony kisvártatva folytatta: - Hun az a kis bitang!
  • Nyolcszor állt már a bíróság előtt, s kapott bünte­tést.
  • A legfőbb ügyész újabb 9 évnek láthat neki.
  • Mennyit nem kell dohányoznia a leszokáshoz
  • Részlet az azonos című regényből Két nyugdíjas házaspár az evezőstúra során kiköt egy apró dunai szigeten.

A nő azonban nyájasan köszöntgetett a főrangu világ egy-egy ujonnan érkező tagjának és már messziről kereste szemeivel Vanderbiltet, ki mintha felfedeztetéstől tartana, önkéntelenül egy előtte álló terjedelmes asszonyság mögé húzta meg magát. De tekinteteik azért még sem kerülték el egymást, sőt a nő kissé vissza is nézett, kihivón, lenéző hagyja abba a füstöt és esküdjön. De annál határozottabb rokonszenvet ébreszt ő bennünk. Fogadni mernék, hogy e nőnek története lesz.

Talán volt is már.

De már most is meglátszik rajta, hogy a jövőben félisten férje mellett nem fogja megvetni a közönséges halandókat sem. A rendjeles úr feltette csiptetőjét. Ez volna a híres Szelényi? Hisz csak nem rég jelent meg arczképe a Graphic-ben. Vanderbilt nem hallgatott tovább. Komoly, tépelődő arczczal indult kifelé, egy tekintetre sem méltatva a hórihorgas szőke comtessekből és délczeg ifjakból képződő négyest, mely a katonazene élénk hangjai mellett vette kezdetét és olyan tömeget gyüjtött maga köré, melyen nehéz volt keresztülhatolni.

ha abbahagyja a dohányzást, jobb leszek

Alig szabadult ki Vanderbilt e tömegből, midőn egy tábornoki egyenruhát viselő, ősz pofaszakállas férfiba ütközött, ki szemeit keresve jártatva körül, egyenesen a jégpályának tartott. A megszólított előbb csodálkozva bámult reá, azután egyszerre kitárta karjait. Csakugyan ő az, Félix!

Majd a tábornok egy gyors mozdulattal eltolta magától fiatal barátját. Hisz alig lehet rád ismerni - mondá helyeslően nézve végig rajta. Vanderbilt tréfás bűnbánattal hajtá le fejét. Azt is tudattam vele, hogy mint tegnap érkezem ide és pár napot sürgős ügyekben itt kell töltenem.

Május 31. kilépési nap Igyok, soha nem leszek abba a dohányzásra

Ekkor nem messze tőlük ismét megpillantá a szép idegent és észrevette, hogy az a meglepetés egy hirtelen mozdulatával bocsátja el kisérője kezét, míg bizonytalan, kérdő tekintete majd ő reá, majd a tábornokra szegződik.

Hagyja abba a füstöt és esküdjön hevesen ragadta meg a tábornok karját. Az a nő, ki Pistával van? A tábornok Vanderbilt szemeinek irányát követve, elnevette magát. Mindjárt bebizonyítom, azonnal bemutatlak.

S mit se törődve Hagyja abba a füstöt és esküdjön szabódásával, ki többször utána kiáltott, fiatalos gyorsasággal sietett a két korcsolyázó felé, kinek már messziről intett, hogy közeledjenek. Vanderbilt nagyon restelte a dolgot, de már nem volt lehetőség a menekülésre és pár percz mulva Szelényi István hatalmas karjai ölelték át, ki régi, ellentállhatatlan melegségével üdvözölte.

Vanderbilt hagyja abba a füstöt és esküdjön meghajolt és így leplezte határtalan meglepetését, de ekkor a tábornok már kezeiben fogta össze két jobbjukat. Hisz ugyis régi ismerősöd. Soha senkiről se beszéltünk annyit, mint ő róla, ugy-e bár? Szelényi csodálkozva nézett Lizára, aztán vállat vonva, vigan füzte karját Vanderbiltébe.

Károly bácsi már egészen belekékült garde de dames-szerepébe. Könnyű neked, a ki korcsolyázol. De délutánról-délutánra itt állni a jégen, nem tréfa dolog. Félix kihúzta karját Szelényiéből. Hat órakor azonban mindenesetre ott leszek Sachernél.

A magyar történelem tizedei

Midőn a kocsi megindult, Liza durczásan vetette hátra magát ülésén. S most már estére is a nyakunkba varrta magát! Ennek maga az oka Károly, miért hivta meg? Nem sejthettem, hogy kifogásod lesz legkedvesebb rokonunk ellen, kit azonfelül csaknem fiamnak tekintek.

A férfiak nem feleltek. Tapasztalásból tudták, hogy Lizával mostani kedélyhangulatában nem lehet okoskodni. Vanderbilt annyira el volt foglalva estig, hogy kissé elkésve érkezett Sacherhez, hol a társaság nagy része már együtt volt egy külön teremben.

Ott találta a bécsi magyar kolónia több ismerős férfi hagyja abba a füstöt és esküdjön nőtagját, kik mindannyian nagy örömmel és érdeklődéssel üdvözölték. Első perczben annyi kézszorítást kellett viszonoznia, annyi kérdésre kellett felelnie, hogy észre sem vette Liza távollétét. A szép asszony csak akkor jutott ismét eszébe, midőn egy hölgy kissé csipősen jegyezte meg, Szelényihez fordulva: - Tudja-e kegyelmes uram, hogy Liza már megint nagyon is önzéstelen módon gondoskodik étvágyunk megélesítéséről.

Szelényi saját türelmetlenségét hanyag közönynyel hagyja abba a füstöt és esküdjön, lassan húzta ki óráját, de rögtön reá már élénken sietett az ajtó felé, melynek keretében mint egy bájos, sajátságosan megkapó kép jelent meg Liza. Rendkivül szűk, igen hosszú uszályos fekete ruhát viselt, szívalakú kivágással, melyből nyulánk fehér nyaka úgy emelkedett ki, mint egy gömbölyű hószín márványoszlop.

Ruháján, leomló fürteiben nem volt semmi dísz, csak nehány gardeniát tűzött keblére és egyik lecsüggő kezében fehér csipkekendőt tartott. Szabályos, hideg arcza a csillárfényben még szoborszerűbb hatást tett, csak duzzadt biboros ajkai árulták el a heves vért, mely e sima, színtelen bőr alatt lüktet. Most vette észre Vanderbilt Liza egyéniségének egy oly sajátságát, mit ezentul mindannyiszor tapasztalt, ha más nők jelenlétében együtt volt vele. Úgy látszott neki, mintha ő volna az egyetlen nő a társaságban.

Eloltott, megsemmisített mindenkit. Közönyös, színtelen arcza úgy vonzotta a férfiszemeket, mint a mágnes és úgy elkényeztette azokat, hogy minden más nőt mellette érdektelennek, köznapinak találtak. Nagy boszuságára őt szemelték ki az ebéd hőseül és ez egyszer komoly, napbarnított arcza és szokásos szótalansága, az ujdonság ingere folytán, még a nőknél is diadalmaskodott Szelényi hódító megjelenése fölött.

hagyja abba a dohányzást könnyen és véglegesen hagyja abba a dohányzást, majd indítsa el

Ez épen nem volt Vanderbilt inyére, sőt határozottan szabadkozott a dicsfény ellen, mit azon körülmény szőtt homloka köré, hogy egyenesen az indus-angol csatatérről jön, még pedig igen szokatlan módon szerzett babérokkal. Midőn annak idejében az orvosi pályára adta magát, sok gúnyt hagyja abba a füstöt és esküdjön eltürnie még azon néhány rangtársa részéről is, kivel visszavonult élete daczára találkozott.

Hát még midőn néhány évvel ezelőtt keletre utazott; hagyja abba a füstöt és esküdjön pedig nem tigris- vagy oroszlánvadászatra, melyről hazatérve, nagy horderejű, «hézagpótló» munkát írt volna régen felfedezett, explorált és leírt tartományokról, hanem India és Oran kórházaiba, hol bámulatos önmegtagadással küzdött a hagymáz és kolera pusztításai ellen. Akkor bolondnak szidták, demokrata rögeszmékben sinylődő különcznek tartották, kinek még a nemes sport sem elég komoly foglalatosság.

Azóta persze fordúlt a koczka.