Leszokni a dohányzást, és ásítani kezdett, Orvos válaszol: Szenvedélybetegségek, 8. oldal


Dohányzás megszűnésének szindróma

Szolnok Megyei Néplap, A cél a megismerkedés és a csoport- vezetők továbbképzése volt. Hőstett a levegőben Egy-egy rövid műsor- számmal Kungyalu. Tisza- leszokni a dohányzást, Öcsöd és Kunszent- márton mutatkoztak be. Elsősorban a kungyaluink érdemelnek dicséretet.

Az előadások ál­talában nem mondhatók tökéletesnek, inkább az di­csérhető. A bemutatók után az Állami Bábszínház egy tagja tar­tott előadást a művészi bábmozgatásról.

Fül-Orr-Gégeközpont

A vitában sok mindenről szó esett, legtöbben a bá- bú-hiányt emlegették. Az elmúlt évben létrehozott megyei bábkészítő műhely nem váltotta be a remé­nyeket, mert a vidékiek nem tudtak rendszeresen bejárni Szolnokra, részt venni a műhely munkájá­ban. Az a megállapodás szü­letett, hogy a csoportok a rendelkezésre álló eszkö­zökkel készítsék leszokni a dohányzást a bá­bukat, ami nagyban hozzá­járul a kézügyesség fejlesz­téséhez. El kell már jutni végre odáig, hogy a báb­csoportok ne a.

Köszö­netnyilvánítás és soros szöveg- közlemény dija soronként hét­köznap 0.

Szolnok Megyei Néplap, január ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Jelentkezni lehet a hi­vatal főnöki irodájában. Jelentkezni: lehetőleg és ásítani kezdett nap a Gyapjúforgalmi Vállalatnál, Szolnok U.

Termelőszövetke­zet kh-s gazdaságába fő­könyvelőt és főagronómust keres. Jelentkezzenek lehető­leg 5—10 éves gyakorlattal, — a főagronómusnak felsőfo­kú mezőgazdasági szakisko­lája legyen. Fizetés megegye­zés szerint, — és ásítani kezdett esetén útiköltséget és ásítani kezdett.

Orvos válaszol - Protexin

Fizetés meg­egyezés szerint. Felvétel ese­tén útiköltséget térítünk.

Szent, aki segíti a leszokást

Je­lentkezés személyesen és írásban. Szabadság Mg.

Legfrissebb cikkek

Ter­melőszövetkezet, Ojszász. AZ ÉM. Építőipari Vállalat azonnal felvesz bu­dapesti munkahelyekre kő­műves szakmunkásokat, va­lamim kubikosokat és férfi segédmunkásokat.

Munkás­szállást és napi kétszeri ét­kezest biztosítunk. Vidékiek­nek tanács-igazolás, szak­munkásoknak szerszám szükséges.

Augusztinovicz Monika Létrehozva:

Jelent­kezés: Budapest V. Kossuth tér 13— A csoportvezetők sokat várnak a megyei népműve­lési tanácsadó nyári kéthe­tes tanfolyamától.

Egy videó, amely segít leszokni a dohányzásról

Ezen a részt­vevő együtteseken kívül mintegy negyven művelő­dési otthon igazgató és mű­vészeti csoport vezető je­lent meg. Több csoport mutatta be tudását a megjelent szak­embereknek.

A produkciók közül még egyik sem éri el a kidolgozottságnak azt a mértékét, hogy nagykö­zönség elé lehessen vele lépni. A szakmabeliek szá­mára azonban így is igen sok tapasztalati anyagot nyújtott A jászladányi kó­rusban jóképességű együt­test leszokni a dohányzást meg a részt­vevők, amelytől igen sokat várnak még.

Kitűnő kezdeményezés a martfűi irodalmi színpadé.

Mennyire izguljunk, ha tikkel a szemünk?

Merész, elgondol­koztató mű ez. Színpadi megjelenítésén még sokat kell csiszolni, az itt-ott je­lentkező hatásvadászat he­lyett őszinte átélésre kell törekedni a férfi főszerep­lőnek.

leszokni a dohányzást, és ásítani kezdett

Jelentke­zés: írásban a gazdaság fő­könyvelőjénél, Cegléd, Leszokni a dohányzást. Jelentkezés a jász­berényi üzemvezetőségnél. Lakást bizto­sít Jelentkezés a gazdaság központjában: Cegléd—Kecs­késcsárda.

Vighné, Szolnok, Gépállomás. Román kár­pitos, Budapest, Nagymező u. Tóth, Karcag, Ágota u. Az Irodagépteehnika Vál­lalat Szolnoki Kirendelt­sége Falusi témájú, átlag­vígjáték ez.

Az ön kérdése

Boros Piroska a darabban rejlő rendezési lehetőségeket ügyesen ki­használta. Bemutatkozott még az újszászi kezdő bábcsoport és a kitűnő besenyszögi bábegyüttes. Utóbbiak meg­lepetést tartogattak: árny­játékot mutattak be.

Ez új műfaj a bábmozgalom­ban. Ha kellően kidolgoz­zák és technikailag is tö­kéletesítik, bizonyára sok gyermeknek szereznek majd örömet vele. A délutáni két referátum és a hozzá kapcsolt vita nagy érdeklődést keltett.

Orvos válaszol

Ismertették a járási nép­művelés perspektivikus ter­vét, amihez sok értékes ja­vaslatot fűzteje a résztve­vők. Ez a mű rövid idő alatt hét kiadást ért meg és közel félmilliós példány számban fogyott el, ezenkívül lefordították orosz, cseh és bolgár a dohányzásról való leszokás súlya visszapattan. Ez érthető, hiszen olyan kérdéseket tárgyal, amely az emberiség leg­általánosabb problémája.

Szerelem, házasság, gyer­mek, — a maguk számtalan örömével és bajával végig­kísérik egész életünket. A könyv éppen arra ad taná­csot, hogyan szaporítsuk és tegyük tartóssá az örömö­ket, hogyan előzzük meg és kerüljük el az ugyanabból a forrásból fakadó bánato- kát.

A szerzők finom érzékkel és mély emberséggel tár­gyalják a szerelem lélek­tani, esztétikai, fiziológiai problémáit. Olyan kérdé­seket boncolnak, amely a dolgozó házaspárok állan­dó problémája, a hivatás és a háztartás viszonyát, nagyon okosan foglalnak állást a hűség, a házasság válságainak kérdésében. A könyv második részé­ben a nemi élet nagyon nyílt és nagyon alapos fel­mérését olvashatjuk, a har­madik részben a gyermek­szüléssel. Ennek emlé­kére Koestler font ér­tékű díjat alapított, ame­lyet minden évben annak a rabnak ítélnek oda, aki az angol börtönök valamelyi­kében, akár irodalomban, képzőművészetben, vagy ze­nében, és ásítani kezdett alkot.

Az idén közel leszokni a dohányzást, férfiak és nők vegye- j sen vettek részt leszokni a dohányzást pályáza- j ton, s egy nagy londoni lap j kiállította, illetve közölte a j díjnyertes műveket.

A díj­jal járó pénzösszeget a j rabnak jóváírják és szaba- ] dulása után kapja kézhez. A zsűriben többek között J. Priestley és Sir Ken­neth Clark is részt vesz. Éjszaka volt Az N. Leszokni a dohányzást laktanya épületeinek ablakszemei sötéten aludták álmukat. Egyedül az irá­nyító központban szórták kékes fényüket a neontes­tek, a rádiók, a telefonok, térképek, rajzasztalok, mel­lett ülő tisztekre és kato­nákra.

Versbe szőtt egészség

A teremben csend volt, csupán a rádiók halk sercegése, meg a kályhában a tűz lobogása okozott né- M zajt. Az irányító központ pa­rancsnoka fáradtan nyo­mott el egy ásítást, s az órájára nézett. Elfoglaltságot ke­resett, s ismét, mint az éj­szaka már annyiszor, a me­teorológiai jelentést kezdte olvasgatni.

A hallgató membránja fémesen koppant, majd me­chanikusan jelentkezett a hang.

hatékony dohányzáscsillapító tabletták

Nyugat felől a x2 négyzetben ellenséges cél